دوره Process Design of Utility System به پایان رسید.
شنبه 10 شهریور 1397

دوره Process Design of Utility System به پایان رسید.

همایش دوره Process Design of Utility System در روز چهارشنبه 20 مرداد ماه 1397، با حضور کارمندان محترم شرکت مهندسی و توسعه نفت به پایان رسید.

این همایش به مدرسی جناب آقای مهندس محسن مبارکی در هتل هویزه تهران برگزار شد.

این همایش با محوریت موضوع درباره : 

1) اصول طراحی و نگهداری  سیستمهای  تصفیه پساب صننعتی

2) اصول طراحی و نگهداری برجهای خنک کن و سیتم آب خنک کن 

3) اصول طراحی و نگهداری سیستمهای بخار

4) اصول طراحی و نگهداری سیستمهای تصفیه آب صنعتی

5) اصول طراحی و نگهداری دیگ روغن حرارتی و سیستم روغن حرارتی HTF

به طور جامع و منظم به احرا درآمد.

نظر بدهید